Thứ Ba, 26/01/2021 04:23 SA
Chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Thứ Năm, 14/01/2021 09:25 SA

Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí. Ảnh: THÚY HẰNG

Với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, trong năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Chủ động triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền

 

 

2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với đất nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. Ngay từ những ngày đầu năm, với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong khi đó, tình hình thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân trong tỉnh.

 

Năm 2020 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, như: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020-2025); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên; kỷ niệm 60 năm Ngày Đồng khởi Hòa Thịnh…

 

Trước những vấn đề trên, ngành Tuyên giáo đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Chủ động triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, của đất nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, toàn ngành đã chủ động triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu “kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần quyết định thắng lợi trong phòng, chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Công tác chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tốt. Chủ động đổi mới phương thức nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường, nâng cao chất lượng các tin, bài phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần quan trọng trong công tác định hướng thông tin, dư luận xã hội.

 

Tham mưu thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 8/2/2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố chủ động tham mưu, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai tốt công tác giáo dục lý luận chính trị.

 

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ; hướng dẫn các địa phương, đơn vị kịp thời tham mưu cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

 

Triển khai thực hiện, đồng thời chủ động kiểm tra, đôn đốc việc học tập, thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, phong phú.

 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra

 

Với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, trong năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sau:

 

Thứ nhất: Chủ động tham mưu xây dựng đề án, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; sơ kết, tổng kết kịp thời có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Thứ hai: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tập trung tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các nhiệm vụ và kết quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.

 

Thứ ba: Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Kế hoạch 111-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Công văn 537-CV/TU, ngày 1/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 53-KL/TW, ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Đẩy mạnh việc kết nối lực lượng giữa các địa phương trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Thứ tư: Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tốt với các ngành, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc, thông tin nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm.

 

Tăng cường chỉ đạo, định hướng về tư tưởng chính trị trong hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ; tích cực, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng để đưa tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.

 

Thứ năm: Phối hợp cấp ủy các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị tại trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố; gắn kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng học viên, thường xuyên khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các học viên sau đào tạo, bồi dưỡng để đánh giá chất lượng hiệu quả đào tạo, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý.

 

Thứ sáu: Tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

 

Thứ bảy: Đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc biên soạn, thẩm định lịch sử đảng bộ các ngành, địa phương, chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt việc biên tập tin, bài, xuất bản bản tin Thông báo nội bộ, Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; khai thác, biên tập và tổng hợp các thông tin tham khảo dành cho lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên chuyên sâu.

 

Thứ tám: Phối hợp, tham mưu, đề xuất củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

 

NGUYỄN VĂN SỰ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek