Thứ Tư, 23/09/2020 06:08 SA
Nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra (*)
Thứ Ba, 21/07/2020 21:22 CH

(Trích phát biểu của đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, tôi tin tưởng đại hội sẽ hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu tại đại đội. Ảnh: NGỌC CHUNG

 

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

 

Qua theo dõi, nắm tình hình chung của đảng bộ, tôi cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo tự kiểm điểm đã trình bày trước đại hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh đã đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: sự xáo trộn sau khi hợp nhất từ Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; các ảnh hưởng tiêu cực trong bối cảnh chung của tỉnh… nhưng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đảng bộ đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 

1. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng đạt được kết quả đáng khích lệ, khẳng định được vị trí, vai trò của Đảng bộ Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh trong hệ thống chính trị của tỉnh. Các đồng chí đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của các tổ chức đảng trong tình hình mới. Chủ động xây dựng và chỉ đạo triển khai có hiệu quả nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên hàng năm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thực chất. Công tác kết nạp đảng viên mới tiếp tục được chú trọng đúng mức, chất lượng đảng viên mới được nâng cao, số lượng đạt chỉ tiêu giao. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Nhờ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và toàn đảng bộ tiếp tục được nâng cao.

 

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới về cả nội dung và phương thức, bám sát thực tiễn, khắc phục được tình trạng quán triệt suông. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy được kịp thời quán triệt tới các cơ sở đảng trực thuộc. Chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” được triển khai hiệu quả.

 

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trong khối đạt kết quả tốt. Các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, phong trào xung kích tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa… được đẩy mạnh. Qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

4. Các đồng chí đã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó góp phần quan trọng vào những thành công mà tỉnh đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

 

5. Công tác tổ chức, xây dựng đảng bộ được thực hiện tốt, đặc biệt là sau khi sáp nhập. Qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng ở Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh.

 

Những nhiệm vụ trong thời gian tới

 

Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII đề ra, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự thành công của tỉnh.

Tại đại hội này, tôi mong muốn các đồng chí phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và bổ sung giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo toàn đảng bộ thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết do đại hội đề ra, đóng góp vào thành công chung của toàn tỉnh. Trong đó, tôi đề xuất một số vấn đề mang tính định hướng để đại hội nghiên cứu, thảo luận như sau:

 

Một là, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng trong Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh, nhằm xây dựng đảng bộ khối và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cả đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc một cách khoa học, hiệu quả từ cấp đảng ủy khối đến các cấp ủy cơ sở. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo quy định và tiếp tục chú trọng đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kết nạp đảng viên, đảm bảo số lượng và chất lượng đảng viên mới. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên kịp thời, đúng quy trình, quy định, thực chất, không chạy theo thành tích.

 

Hai là, tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và biểu hiện tiêu cực. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu, nhất là trên không gian mạng. Tổ chức thực hiện có chất lượng việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết gắn với thực tiễn ở cơ sở.

 

Ba là, tiếp tục tăng cường hiệu quả trong phối hợp công tác với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các tổ chức, cơ quan có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của các cơ quan doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng bộ. Đồng thời khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

 

Bốn là, tăng cường lãnh đạo và thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quán triệt và thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và của đảng ủy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy chế chất vấn trong Đảng.

 

Năm là, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, dân vận chính quyền; đảm bảo thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ và phát huy dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn và xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

 

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong đại hội lần này là xem xét, lựa chọn, bầu ban chấp hành đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải gồm những đồng chí tiêu biểu của đảng bộ về phẩm chất, đạo đức, năng lực, có uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và của cấp trên. Tôi đề nghị các đại biểu quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc, lựa chọn để bầu ban chấp hành đảng bộ khóa VIII đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực lãnh đạo của đảng bộ, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra và xây dựng tập thể ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, thường trực đảng ủy khối kiên định, vững vàng, giàu sức chiến đấu.

------------------------ 

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek