Thứ Tư, 23/09/2020 07:58 SA
Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện
Thứ Ba, 21/07/2020 06:47 SA

Với tinh thần quyết tâm xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, toàn đảng bộ thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan, Doanh nghiệp (KCQDN) nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ, củng cố cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng của Đảng bộ khối.

 

Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Ảnh: VŨ HOÀNG

 

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

 

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp hiệu quả với các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh; sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Khối là cơ sở, là động lực thúc đẩy sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ Khối.

Các cấp ủy, TCCSĐ lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Ban Bí thư. Tham gia cùng với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI tạo môi trường đầu tư thông thoáng lành mạnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội Doanh nghiệp đề xuất với lãnh đạo và các cơ quan chức năng của tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, năng suất lao động; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

 

Các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh doanh như: Tổng doanh thu tăng hàng năm; nộp thuế đúng quy định; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... Các cấp ủy, TCCSĐ trực thuộc chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ trong hoạt động công vụ, trong công tác cán bộ; triển khai tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ...

 

Đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo đúng tinh thần Kế hoạch 53 ngày 5/3/2018 của Tỉnh ủy tại cơ quan chuyên trách và trong toàn đảng bộ khối.

 

Xây dựng Đảng là then chốt

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối đã vận dụng và cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có chuyển biến tích cực, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ Khối; cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Cầu thị, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình chỉ đạo thực hiện và qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra; kịp thời chỉ đạo, xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc sai phạm, tạo sự đồng thuận, sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, đã chấn chỉnh và cơ bản khắc phục vụ việc sai phạm. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra 21 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm; tiếp nhận, xem xét giải quyết và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 61 đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đảng viên trong Đảng bộ Khối.

 

Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ quan tâm tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy, TCCSĐ quan tâm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu; thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

 

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa ban hành nghị quyết chuyên đề về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối; xây dựng kế hoạch, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên mới trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, đồng nhất với sinh hoạt chuyên môn; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

 

Mặt khác, Đảng ủy Khối còn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng, làm tốt công tác tạo nguồn. Chất lượng kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ qua tiếp tục được chú trọng nâng cao. Trong nhiệm kỳ, kết nạp đảng viên tăng bình quân 5 năm là 6,47%, đạt chỉ tiêu đề ra.

 

Nhiệm vụ đột phá

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật; chủ động hội nhập, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, doanh nghiệp phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động; nâng cao niềm tin trong cán bộ, người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, góp phần đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối quyết tâm đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối. Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả, chủ động công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đảng viên, hạn chế tình trạng tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xem xét, xử lý kỷ luật. Cùng với đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh ứng dụng KH-CN hiện đại, thực hiện chính quyền điện tử trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

 

NGUYỄN PHƯỚNG

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek