Thứ Bảy, 30/05/2020 13:24 CH
Sắt son lời Bác trước lúc đi xa:
Bài 1: Lời dặn đầu tiên
Thứ Năm, 29/08/2019 06:50 SA

Kỷ niệm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đã gần 50 năm kể từ ngày Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Trước lúc “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin …”, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc - một văn kiện lịch sử vô giá, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt. Người “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng” và căn dặn Đảng ta những việc cần làm hết sức cụ thể, sâu sắc. 

 

Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng đọc lại Di chúc của Người vẫn cứ nghĩ như Bác mới viết hôm qua. Từng câu, từng chữ vẫn còn ấm hơi Người, chứa chan tình cảm và vô cùng thiêng liêng.

 

Điều đầu tiên Bác đặc biệt quan tâm là công tác xây dựng Đảng. Bác căn dặn: “Trước hết nói về Đảng”. Bác nhấn mạnh: Đảng ta là đảng cầm quyền. Yêu cầu đặt ra là phải hết sức chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân...

 

Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác kể lại, những ngày viết Di chúc, Bác nghiền ngẫm rất sâu sắc xung quanh những lời căn dặn về Đảng. Bác sửa đi sửa lại đoạn về đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Bác viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”; “Tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để làm cho Đảng trong sạch vững mạnh và tăng cường sức chiến đấu của Đảng”. Bác còn lấy bút đỏ ghi thêm: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Và Người nhắc nhở “các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ, cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

 

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

 

Thực hiện Di chúc của Người, trong 50 năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong các Cương lĩnh, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc đều có phần công tác Đảng. Chỉ tính từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương đã ban hành 8 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Ban Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, XI trong quá trình chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 20 năm (1986-2006), 30 năm đổi mới (1986-2016) đều coi “xây dựng chỉnh đốn Đảng” là một trong những nội dung hết sức quan trọng, là “nhiệm vụ then chốt”; thường xuyên tự phê bình và phê bình, phát huy truyền thống đoàn kết và dân chủ trong Đảng. Đặc biệt, Đại hội XII của Đảng đã bổ sung vào lý luận xây dựng Đảng một điều rất căn bản, không chỉ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn phải xây dựng Đảng về đạo đức, đưa văn hóa vào trong chính trị, kinh tế, vào trong Đảng, trong Nhà nước và trong hệ thống chính trị.

 

“Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

(Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

Gần đây nhất, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết này, BCH Trung ương khóa XII cụ thể hóa 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về xây dựng Đảng được nêu ra tại Đại hội XII của Đảng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), gắn với thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện đồng bộ

 

Cùng với cả nước, trong 50 năm qua, Phú Yên đã quán triệt, khắc sâu và thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ BCH Đảng bộ tỉnh đến các cấp ủy cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) các cấp ủy đảng đã tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp trọng tâm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ luôn kiên định lập trường, bản lĩnh chính trị, thực hiện xây dựng, chỉnh đốn mình để ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nỗ lực chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả thiết thực, có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Quy chế chất vấn trong Đảng theo Quyết định 158 của Bộ Chính trị (khóa X); ban hành Chỉ thị 23 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai thực hiện tốt Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

 

"Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khẳng định quyết tâm chính trị của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng, góp phần tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên và đáp ứng đúng kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh"

 

Đảng bộ Viện KSND tỉnh là một trong những tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Để giữ vững danh hiệu này, ông Hồ Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết: Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện KSND, các nghị quyết của Quốc hội và các bộ luật, luật mới liên quan đến tư pháp. Đồng thời tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của các cấp ủy đảng và Viện KSND tối cao; xây dựng kế hoạch với những nội dung và biện pháp, chỉ tiêu cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát...

 

Nói về thực hiện “nhiệm vụ then chốt”, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Hòa Nguyễn Hữu Thuận cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa luôn chú trọng lãnh đạo củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở. Đặc biệt, nhận thức công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc nhở, Thường trực Huyện ủy đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, thực hiện đổi mới tuyển dụng, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ.

 

“Nét mới về đánh giá cán bộ của Tây Hòa trong nhiệm kỳ này là xây dựng và thực hiện bộ tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá cán bộ của Tỉnh ủy, bảo đảm khách quan, phản ánh đúng năng lực, trình độ cán bộ”, ông Nguyễn Hữu Thuận cho biết thêm.

 

Bài 2: Xây dựng lực lượng dự bị vừa “hồng” vừa “chuyên” 

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek