Thứ Sáu, 05/06/2020 09:58 SA
Khảo sát mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính:
Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức
Thứ Sáu, 15/06/2018 09:09 SA

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã là một trong những nơi được lấy ý kiến trực tiếp - Ảnh: THÙY THẢO

Thực hiện Quyết định 2640 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh vừa ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế cho biết:

 

Nguyên tắc của việc khảo sát, đánh giá là phải đảm bảo khoa học, khách quan, minh bạch và dân chủ; kết quả khảo sát sự hài lòng phải đảm bảo tính tin cậy, chính xác, đại diện, giúp các cơ quan hành chính nhà nước xác định được các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Đồng thời bảo mật thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hợp tác khảo sát lấy ý kiến đánh giá; đảm bảo tất cả các loại TTHC của mỗi cơ quan, đơn vị đều phải được khảo sát, lấy ý kiến đánh giá hàng năm; nghiêm cấm các hành vi can thiệp, gây áp lực, sửa chữa, làm sai lệch thông tin, số liệu, kết quả khảo sát. Kết quả khảo sát sự hài lòng phải được công bố kịp thời, rộng rãi.

 

* Vậy mục đích của việc ban hành quy định này là gì, thưa ông?

 

- Việc khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước; thông qua khảo sát lấy ý kiến tạo điều kiện để người dân, tổ chức phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính (CCHC).

 

Đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tốt hơn. Kết quả khảo sát là căn cứ để đánh giá, xác định chỉ số CCHC hàng năm của các cơ quan, địa phương.

 

Chính vì vậy, tỉnh yêu cầu việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức phải được thực hiện thường xuyên sau khi kết thúc giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lấy ý kiến nhằm tăng cường việc tự động hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan trong việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến.

 

* Nội dung, tiêu chí khảo sát thế nào, thưa ông?

 

- Việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức phải đánh giá được các yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, bao gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; TTHC; cán bộ, công chức, viên chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh kiến nghị.

 

Nội dung phiếu khảo sát theo mẫu đính kèm: Mẫu số 1 với 22 tiêu chí khảo sát, dành cho đối tượng khảo sát là người dân; mẫu số 2 với 22 tiêu chí khảo sát, dành cho đối tượng khảo sát là tổ chức. Các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm phát hành phiếu khảo sát theo mẫu và tổ chức thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá.

 

Việc khảo sát lấy ý kiến người dân, tổ chức được thực hiện thông qua một hoặc kết hợp các hình thức. Đó là trực tuyến qua cổng (trang) thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hoặc cổng dịch vụ công của UBND tỉnh; lấy ý kiến trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã; gửi phiếu lấy ý kiến và các hình thức phù hợp khác.

 

Đối với các cơ quan, địa phương có số lượt hồ sơ TTHC giải quyết mỗi năm dưới 100 hồ sơ thì phải khảo sát tất cả những người dân, tổ chức đã giao dịch thực hiện thủ tục hành chính. Đối với các cơ quan, địa phương có số lượt hồ sơ TTHC giải quyết mỗi năm từ 100 hồ sơ trở lên thì phải đảm bảo số lượng phiếu khảo sát thu về ít nhất là: Từ 100 đến dưới 1.000 hồ sơ thì thu về tối thiểu từ 100 phiếu trở lên; từ 1.000 đến dưới 5.000 hồ sơ thì thu về từ 200 phiếu trở lên; từ 5.000 hồ sơ trở lên thì thu về từ 500 phiếu trở lên.

 

* Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn như thế nào, thưa ông?

 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, quý I hàng năm phải ban hành kế hoạch khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá, công bố mức độ hài lòng theo quy định này. Riêng năm 2018, khẩn trương ban hành kế hoạch trong tháng 7/2018 để triển khai ngay việc khảo sát và kịp thời công bố kết quả theo quy định; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về trách nhiệm phối hợp tham gia khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.

 

Bên cạnh đó, bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí CCHC hàng năm và đảm bảo các nguồn lực thực hiện để triển khai khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng theo quy định; phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ cho Sở Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền khảo sát mức độ hài lòng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời báo cáo tình hình thực hiện và kết quả khảo sát về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại báo cáo công tác CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm báo cáo kết quả khảo sát năm của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; bố trí vị trí phù hợp để cung cấp mẫu đánh giá cho người dân, tổ chức theo hình thức truyền thống (giấy) hoặc trực tiếp trên màn hình.

 

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này, tổ chức phúc tra kết quả khảo sát của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trình UBND tỉnh xem xét, khen thưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này; chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung của các đơn vị, địa phương nhằm triển khai có hiệu quả. Đồng thời tham mưu sửa đổi kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức khảo sát chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và yêu cầu công tác chỉ đạo CCHC của UBND tỉnh.

 

Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí khảo sát trong ngân sách hàng năm của Sở Nội vụ; hướng dẫn UBND cấp huyện bố trí ngân sách cho công tác khảo sát theo phân cấp ngân sách hiện hành. Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể cấp tỉnh, huyện đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức triển khai quy định; phối hợp cung cấp thông tin, tham gia giám sát quá trình thực hiện…

 

* Xin cảm ơn ông!

 

THÙY THẢO (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek