Thứ Sáu, 05/06/2020 11:31 SA
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính
Thứ Sáu, 04/05/2018 08:30 SA

Không chỉ người đứng đầu mà tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong ảnh: Cán bộ, công chức “một cửa” huyện Tây Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: PHẠM THÙY

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt được một số kết quả bước đầu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp chưa quán triệt sâu sắc và thực sự quan tâm đúng mức đối với công tác chỉ đạo điều hành về vấn đề này.

 

Góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC

 

Theo đồng chí Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, người đứng đầu có vai trò rất quan trọng trong công tác CCHC. Chính vì vậy, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, từ năm 2011, UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Quyết định 1886 về quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC.

 

Bên cạnh đó, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản hoặc lồng ghép các nội dung chỉ đạo về CCHC, trong đó tập trung chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao vai trò, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan, lãnh đạo cấp trên nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị hoặc giải quyết công việc chậm thời gian, sai quy định. Đồng thời quy định người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện thư xin lỗi đối với những trường hợp giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn.

 

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho biết: Thời gian qua, tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thịtrấn ổn định. Theo đó, các đơn vị chỉ đạo có kết quả công tác xây dựng chính quyền, CCHC nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 3/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 8/12/2016 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về CCHC và nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan nhà nước các cấp. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt phương châm: “Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn” và “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” trong ứng xử, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Còn theo ông Lơ Mô Tu, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, đối với công tác CCHC, huyện luôn chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản lý, điều hành, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành.

 

Ngoài ra, theo báo cáo của UBND tỉnh, để tạo sự cạnh tranh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo động lực CCHC mạnh mẽ hơn, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng thời ban hành quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh có quy định kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC làm tiêu chí thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành; đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quý đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành khối nhà nước… Qua đó góp phần nâng cao công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; khắc phục tình trạng chậm trễ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, nâng cao chỉ số PAPI, PCI.

 

Bộ phận “một cửa” Kho bạc Nhà nước giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: NGỌC HÂN

 

Tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu

 

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự tạo được bước đột phá; bước đầu đã có những chuyển biến về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cấp lãnh đạo quản lý nhưng cấp thừa hành vẫn còn chậm; việc chấp hành chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh của một số cơ quan, địa phương chưa nghiêm; nhiều nhiệm vụ chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện chưa đúng tiến độ; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn yếu làm giảm uy tín của cán bộ công chức nhà nước đối với nhân dân và doanh nghiệp. Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp chưa quán triệt sâu sắc và thực hiện sự quan tâm đúng mức đối với công tác chỉ đạo điều hành về công tác hành chính; chưa thật chủ động tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, còn có tư tưởng ỷ lại vào cấp trên.

 

Theo đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, để tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận 45 và Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường triển khai kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực khách quan kết quả thực hiện các nội dung của công tác CCHC theo quy định, xem đây là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị.

 

Song song đó, rà soát bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế quy trình làm việc, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung, thay thế những quy định bất hợp lý. Đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong quản lý, chủ động xây dựng và tổ chức chương trình kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao gắn với thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng cơ quan trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Nghiêm túc thực hiện công việc nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ của cấp trên; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm về xử lý trách nhiệm cá nhân vi phạm và trách nhiệm liên đới trước cơ quan quản lý cấp trên.

 

Kiên quyết xử lý, thay thế, chuyển đổi vị trí công tác những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực công tác hạn chế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có biểu hiện gây phiền hà sách nhiễu doanh nghiệp, người dân. Tăng cường đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cá nhân tổ chức để giải thích hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về trách nhiệm quản lý giải quyết thủ tục hành chính…

 

PHẠM THÙY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek